Begeleidingsovereenkomst Groepsceremonie

Definities:

 

Begeleiders: Dorien Tatalas, eigenaar van de eenmanszaak Door of Perception (KvK 69946345) en Jolanda Kirpensteijn, mede-eigenaar van coachingsbedrijf Komeet (KvK 56493398).

Deelnemer: de persoon van 21 jaar of ouder die deelneemt aan de groepsceremonie.

Truffels: de sclerotia van schimmels die de psychoactieve stof psilocybine bevatten. Truffels zijn in Nederland legaal te koop, onder andere in smartshops.

Truffelsessie: een begeleide psychedelische ervaring met legale truffels.

Groepsceremonie: tweedaagse bijeenkomst met een programma dat is gericht op persoonlijke groei. Onderdeel van dit programma is een begeleide groepservaring met truffels. Alle deelnemers identificeren zichzelf als vrouw en er zijn maximaal 8 deelnemers per groep.

 

1. Begeleiding

De begeleiders bieden professionele begeleiding aan volwassenen die psilocybine truffels in een veilige context willen gebruiken.

 

1.1 De begeleiding bestaat altijd uit:

 

 1. Een intake en medische screening, door middel van een (online) formulier. Na ontvangst van de intake van deelnemer, geven de begeleiders aan of zij een traject met psychedelische truffels geschikt en veilig voor deelnemer achten.

 2. Een digitaal informatiepakket dat de deelnemer voorafgaand aan de groepsceremonie van de begeleiders ontvangt. Hierin staat informatie over de effecten van truffels en worden tips gegeven over hoe de deelnemer zich kan voorbereiden op de groepsceremonie.

 3. Uitgebreide kennismaking met begeleiders en andere deelnemers en uitgebreide voorbereiding, op de eerste dag van de ceremonie.

 4. De truffelsessie, die 4-6 uur duurt en op de avond van de eerste ceremoniedag plaatsvindt. Bij de sessie zijn minimaal twee begeleiders aanwezig. De begeleiders waarborgen een veilige omgeving voor de deelnemers en maken in hun begeleiding zoveel mogelijk gebruik van non-directieve technieken.

 5. Uitgebreide nabespreking en hulp bij het integreren van de ervaring op de tweede dag van de groepsceremonie.

 6. Mogelijkheid tot deelname aan een besloten Facebookgroep, waarin verdere tips kunnen worden uitgewisseld.

 

Optioneel: deelnemers kunnen er voor kiezen om extra integratiegesprekken of coachingssessies te boeken bij één van de begeleiders. Deze gesprekken worden apart in rekening gebracht.

 

1.2 Om de veiligheid te waarborgen werken de begeleiders met vier belangrijke regels die te allen tijde dienen te worden nageleefd. Deze regels lijken wellicht vanzelfsprekend, maar omdat de deelnemers communicatievaardigheden en denkpatronen onder invloed van truffels mogelijk veranderen, is het van belang hier van tevoren bewust bij stil te staan. Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaren alle partijen in te stemmen met de volgende vijf regels:

 

  1. De deelnemer volgt tijdens de truffelsessie de instructies op van de begeleiders.

    

  2. De deelnemer verklaart tijdens de gehele ceremonie niet onder invloed te zullen zijn van andere middelen.

    

  3. De deelnemer mag de locatie niet verlaten zolang de effecten van de truffels nog niet zijn uitgewerkt. Dit duurt gemiddeld 4 – 6 uur.

 

  1. Het uiten van emoties wordt aangemoedigd, mits de deelnemer zichzelf of de andere aanwezigen geen pijn doet. Ook mag de deelnemer de spullen in de ruimte en/of de ruimte zelf op geen enkele wijze beschadigen.

 

  1. Seksuele toenaderingen zijn van niemand toegestaan: niet tijdens de sessie én niet daarna.

 

1.3 De begeleiding bestaat niet uit:

 

 1. Het aanbieden van illegale alternatieven voor truffels.

 2. Het op enige manier bereiden van de truffels.

 3. Het vervoeren van de deelnemer. De deelnemer zorgt zelf voor vervoer van en naar huis. Zelf rijden op de dag na de truffelsessie is geen probleem. Mocht de deelnemer om welke reden dan ook op de avond van de truffelsessie willen vertrekken, dan mag deelnemer niet zelf rijden.

 4. Het verstrekken van nazorg nadat de groepsceremonie is geëindigd. Deelname aan de Facebookgroep is een extra service, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 5. Mocht deelnemer na het integratiegesprek nog behoefte hebben aan verdere gesprekken met één van de begeleiders dan kunnen deze los bijgeboekt worden.

 

2. Vertrouwelijkheid

 

De deelnemer en de begeleiders zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alles dat zich afspeelt tijdens de groepsceremonie wordt behandeld als vertrouwelijk. Ook de informatie die wordt gedeeld door andere deelnemers is vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld met andere partijen. Dit geldt niet alleen voor de truffelsessie maar voor alle persoonlijke informatie die tijdens het programma wordt gedeeld met de groep.

 

De begeleiders behouden zich het recht de geheimhouding te doorbreken in het geval er zich een (medische) noodsituatie voordoet tijdens de sessie en als de begeleiders zich voor de eigen veiligheid of die van de deelnemer genoodzaakt voelen vertrouwelijke informatie te delen met derden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend medisch personeel.

 

De begeleiders waarborgen de privacy van de deelnemer en gaan zorgvuldig om met de door de deelnemer verstrekte gegevens. Een gedetailleerde omschrijving van welke gegevens worden verzameld en op welke termijn ze worden vernietigd is te vinden in de Privacyverklaring van de begeleiders.

 

3. Risicofactoren

 

3.1 Het gebruik van psilocybine truffels wordt normaliter afgeraden als er sprake is van:

 

 • het gebruik van antidepressiva of andere medicatie die een interactie met truffels kan veroorzaken

 • een psychiatrische aandoening

 • een onverwerkt trauma uit de (vroege) jeugd

 • een (familie) geschiedenis van psychose

 • een familielid met schizofrenie

 • hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten

 • epilepsie

 • zwangerschap of het geven van borstvoeding

 

 

3.2 Op bovenstaande risicofactoren zal worden gescreend tijdens de intake. Niet alle risicofactoren zijn per definitie uitsluitingsfactoren. In specifieke gevallen kunnen de begeleiders instemmen met het toelaten van een deelnemer op wie risicofactoren van toepassing zijn. Begeleiding in die gevallen kan alleen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een arts of andere BIG geregistreerde behandelaar.

 

3.3 De begeleiders zijn geen arts of psychotherapeut en kunnen geen passende begeleiding en/of nazorg bieden in het geval van onderliggende psychische en/of psychiatrische problematiek en/of somatische klachten.

 

4. Eigen Risico en Verantwoordelijkheid

 

Door deze overeenkomst te tekenen, verklaart de deelnemer:

 

 • Dat het consumeren van psilocybine truffels haar eigen keuze is, die zij bovendien tot aan het moment van inname nog mag intrekken.

 • Dat zij begrijpt dat truffels een psychoactieve en hallucinogene stof bevatten (psilocybine) en dat zij op de hoogte is van de mogelijke effecten daarvan op de geest en de waarneming.

 • Dat zij eventuele risicofactoren die op haar van toepassing zijn (artikel 3.1) heeft besproken met de begeleiders en eerlijk is geweest over zijn/haar psychische en somatische gezondheid bij het invullen van het intakeformulier.

 • Dat zij heeft begrepen dat de begeleider geen arts of psychotherapeut zijn en geen passende nazorg kunnen bieden in het geval de sessie latente psychische of somatische problematiek triggert.

 • Dat zij de groepsceremonie en de truffelsessie op eigen risico en verantwoordelijkheid aan gaat.

 • Dat zij zich ervan bewust is dat deelname aan de truffelsessie in groepsverband plaatsvindt en dat de begeleiders hun aandacht zullen verdelen over alle deelnemers.

 • Dat aan deelname aan de Facebookgroep geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Door deze overeenkomst te tekenen, verklaren de begeleiders:

 

 • Dat zij tijdens de gehele tweedaagse ceremonie een veilige omgeving verzorgen voor alle deelnemers.

 • Dat zij deelnemers zorgvuldig voorbereiden op de truffelsessie door het verstrekken van informatie, door het beantwoorden van vragen en door het aanbieden van groepsactiviteiten op de eerste ceremoniedag.

 • Dat zij op de dag na de truffelsessie beschikbaar zijn voor het geven van nazorg en hulp bij het integreren van de truffelervaring.

 • Dat zij vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie van deelnemers en te alle tijden rekening houden met hun privacy.

 

5. Aansprakelijkheid

 

De begeleiders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor somatische en/of psychische klachten die ontstaan door of in verband met door hen verrichte diensten.

 

De begeleiders zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de deelnemer of diens omgeving lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de groepsceremonie. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

De begeleiders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (indirecte) schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen van de deelnemer. Ook aanvaarden begeleiders geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (indirecte) schade aan de gehuurde ceremonieruimte, accommodatie of aan inboedel van die ruimtes.

 

 

6. Auteursrecht

 

Al het schriftelijke materiaal dat de deelnemer van de begeleiders ontvangt in het kader van de groepsceremonie zijn intellectueel eigendom van de begeleiders en beschermd onder het auteursrecht. Materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de begeleiders worden verspreid of met derden worden gedeeld.